Women:
Mercyhurst
https://youtu.be/0XSCfwuXZyo

IUP
https://youtu.be/I2XVh21iwBM

Men
Mercyhurst
https://youtu.be/zQkpbk2L4PY

IUP
https://youtu.be/hBkMv0N4dmE